Przejdź do treści

Dom Pomocy Społecznej „Syrena”


ZASADY UMIESZCZANIA W DPS

- ZASADY OGÓLNE

Do Domów Pomocy Społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy usługowej,
 po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i rodziny) w środowisku. Skierowanie odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Podstawą zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej jest decyzja o umieszczeniu, wskazująca konkretny Dom, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy.

Decyzja o skierowaniu i umieszczeniu wydawana jest przez organ prowadzący dom pomocy społecznej. Na terenie m.st. Warszawy jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Decyzje wydawane są po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.

- DOKUMENTY WYMAGANE W SPRAWIE SKIEROWANIA DO DOMU:

  • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu,

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

  • opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności,

  • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury

  • zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu oraz jej potrącanie przez właściwy organ rentowo-emerytalny,

  • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności

za pobyt w Domu lub umowa na partycypowanie w tej opłacie,

  • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

 

- MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Postępowanie w sprawie skierowania do domów pomocy społecznej, a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest
 do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownych decyzji.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
sekretariat tel. (022) 599-71-20, fax.(022) 599-71-01, (022) 599-71-00.
 Godziny pracy: pn. - pt. 8:00 - 16:00

- SPOSÓB ROZPATRZENIA SPRAWY

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń
lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń.
 W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Dokumentacja z Ośrodka Pomocy Społecznej jest rejestrowana w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. WCPR wydaje decyzję w sprawie skierowania lub odmowy skierowania do DPS. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

W chwili wydania decyzji kierującej, umieszczającej i o odpłatności w/w dokumenty otrzymuje osoba zainteresowana oraz dom pomocy społecznej do którego została skierowana. Następnie decyzje są ewidencjonowane i osoba zostaje wciągnięta na listę osób oczekujących do przyjęcia.

- ZASADY ODPŁATNOŚCI

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Decyzja w sprawie opłaty za Dom Pomocy Społecznej wydawana jest przez Warszawskie Centrum PomocyRodzinie.
 Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

  1. Mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,

  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,

  3. Gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Mieszkaniec zobowiązany jest wykorzystać do opłaty za pobyt w placówce wszystkie możliwości, w tym zasoby własne (np. lokal własnościowy, zasoby finansowe).

Z osobami, zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, również przeprowadzane jest postępowanie administracyjne przez pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej prowadzącego postępowanie o skierowanie do DPS. Osoby zobowiązane mogą ubiegać się o zwolnienie całkowite lub częściowe z opłaty za członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku i dokumentów potwierdzających okoliczności zwolnienia. Decyzje indywidualnie w każdej sprawie rozpatruje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

- KOSZTY ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO UTRZYMANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Syrena”

Rok

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS „Syrena”

Zgodnie z zarządzeniem

2017

4.161,08 zł

nr 575/2017 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 23 marca 2017 r.

2018

4.761,04 zł

nr 496/2018 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 21 marca 2018 r.

2019

5.122,89 zł

nr 340/2019 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 05 marca 2019 r.

2020

 5.937,10 zł

nr 472/2020 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 30 marca 2020 r. 

2021

6.438,15 zł

nr 441/2021 Prezydenta m. st. W-wy z dnia 23 marca 2021 r.

 

Rejestr zmian
Maria Domeracka Modyfikacja 2021-07-07 10:24:02
Maria Domeracka Utworzenie 2019-10-17 13:02:38 Przejdź
Pokaż więcej...